yapısat hizmetler

دمات بازاریابی

yapısat pazarlama

خدمات بازاریابی

• مطالعات امکان سنجی
• ایجاد سیاست های بازاریابی
• تهیه برنامه های بازاریابی
• ایجاد استراتژی های فروش
• تعیین سیاست های قیمت و قیمت گذاری
• مدیریت فرآیند فروش
• تهیه کیت فروش
• آماده سازی یک کمپین فروش
• ایجاد دفتر فروش
- تعیین مکان و مفهوم
- طراحی تصاویر داخلی و خارجی
- پیگیری بسته کار
- نمونه آماده سازی تخت
• انتخاب پرسنل ، مطالعات آموزشی
- آموزش کامپیوتر
- آموزش پروژه و معماری
- تکنیک های فروش و آموزش زبان بدن
- آموزش برنامه CRM
- آموزش موثر ارائه فنون
- آموزش بهبود مهارتهای ارتباطی
- آموزش تکنیک های انضباطی و انگیزشی
- مطالعات روابط عمومی و تبلیغات